CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH
CHỐNG NGẬP NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
        Chức năng
Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Trung tâm chống ngập) là cơ quan độc lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các chương trình, dự án thoát nước, chống ngập trên địa bàn thành phố.
Nhiệm vụ
1. Nghiên cứu, xây dựng chiến lược và các giải pháp kiểm soát lũ, triều trên địa bàn thành phố và các vùng phụ cận, xác định các dự án ưu tiên và phân kỳ thực hiện cho từng khu vực; điều phối các hoạt động, dự án tiêu thoát nước, để giải quyết căn bản tình trạng ngập nước trên địa bàn thành phố.
2. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về thoát nước đô thị kể cả kế hoạch ưu tiên chống ngập và thoát nước trên địa bàn thành phố.
3. Tổ chức thu thập, đo đạc, khảo sát, thống kê, lưu trữ đầy đủ các dữ liệu, có phân tích, đánh giá dự liệu liên quan đến các điểm bị ngập và dự báo trước tình hình ngập nước trên địa bàn thành phố để tham mưu các biện pháp phòng, chống, khắc phục.
4. Làm đầu mối trong việc nghiên cứu lập dự án quy hoạch tổng thể chương trình chống ngập, thoát nước trên địa bàn thành phố; thẩm tra các đồ án thiết kế có liên quan và chủ động phối hợp, đề xuất các biện pháp nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý và giải quyết các vấn đề chống ngập và thoát nước của thành phố Hồ Chí Minh.
5. Làm chủ các dự án đầu tư về chương trình chống ngập nước, quyết định và đề xuất cơ chế nguồn vốn đầu tư tại thành phố; tổ chức, kiểm tra và theo dõi tiến độ thực hiện các dự án chống ngập và thoát nước đang thực hiện, từ đó đánh giá hiệu quả và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy các hiệu quả tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố.
6. Nghiên cứu, cập nhật, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành hoặc sửa đổi, nếu không còn phù hợp, bổ sung nếu thiếu đối với các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải; phương pháp xác định chỉ giới bảo vệ sông, kênh rạch, luồng lạch sông rạch, quy định kỹ thuật nạo vét làm cơ sở thống nhất trong thiết kế, kiểm tra, phối hợp các dự án thoát nước trên địa bàn thành phố.
7. Phối hợp liên ngành và liên lưu vực trong lĩnh vực thoát nước nói chung và quản lý, triển khai các dự án thoát nước nói riêng để thực hiện có hiệu quả chương trình chống ngập và thoát nước trên địa bàn thành phố.
8. Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong và ngoài nước về lĩnh vực thoát nước và công tác chống ngập; tổ chức các cuộc hội thảo khoa học về thoát nước, chống ngập nước đô thị.
9. Tổ chức bộ máy các cơ quan chức năng theo quy định pháp luật nhằm đảm bảo vai trò tham mưu và nhằm thực hiện chương trình chống ngập; xây dựng chương trình kế hoạch huấn luyện, đào tạo nguồn nhân lực chuyên viên khoa học và công nghệ phục vụ cho nghiên cứu thiết kế sản xuất và quản lý vận hành các công trình của ngành thoát nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên ngành trong và ngoài nước để quản lý và điều hành các dự án.
10. Triển khai thực hiện Đề án “Quy hoạch thủy lợi phục vụ tìm kiếm giải pháp chống ngập úng cho thành phố Hồ Chí Minh” của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã được Thủ tướng phê duyệt theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Trung tâm; xác định các dự án ưu tiên và phân kỳ thực hiện cho từng khu vực; điều phối các hoạt động, dự án tiêu thoát nước, để giải quyết căn bản tình trạng ngập nước trên địa bàn thành phố.
11. Thay mặt, giúp Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ sở hữu, tổ chức quản lý toàn bộ hệ thống thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn thành phố.
12. Thay mặt, giúp Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, tiếp nhận, đưa vào quản lý vận hành khai thác một số hạng mục công trình của các dự án cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – kênh Đôi – Kênh Tẻ (giai đoạn 1) và Dự án Vệ sinh môi trường thành phố (lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè).
13. Chủ trì xây dựng và đề xuất lộ trình, phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Xây dựng phương án, kế hoạch sử dụng có hiệu quả nguồn thu này.
 

 

Tin nổi bật
  
TÌNH HÌNH LẤN CHIẾM KÊNH RẠCH TRÁI PHÉP VÀ GÂY HƯ HẠI CỐNG THOÁT NƯỚC (5/4/2017)
  
“Hội thi nấu ăn” nhân kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017) (8/3/2017)
  
TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016)TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016) (17/10/2016)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG- CƠN BÃO LINFA (Hồi 04 giờ ngày 06/7/2015) (6/7/2015)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 1) HỒI 04 GIỜ (22/6/2015)
Văn bản pháp luật
  
Quyết định về việc phê duyệt "Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2011-2015 (20/7/2012)
  
Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chánh (20/7/2012)
Thủ tục đấu nối thoát nước
  
Hướng dẫn Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước (19/7/2012)


 

Số lượt truy cập
02537730